𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗕𝗮́𝗼 𝙉𝙜𝙝𝒊̉ 𝙇𝒆̂̃ 𝙌𝙪𝒐̂́𝙘 𝙆𝙝𝒂́𝙣𝙝 2/9🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Tb Le 2.9
𝙉𝙝𝐚̂𝙣 𝘿𝒊̣𝙥 𝙉𝙜𝙝𝒊̉ 𝙇𝒆̂̃ 𝙌𝙪𝒐̂́𝙘 𝙆𝙝𝒂́𝙣𝙝 2/9🇻🇳🇻🇳🇻🇳
💡𝗤𝘂𝘆𝗻𝗵 𝗡𝗵𝘂 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑞𝑢𝑦́ đ𝑜̂́𝑖 𝑡𝑎́𝑐, 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 & 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝐶𝐵𝑁𝑉 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑘𝑦̀ 𝑛𝑔ℎ𝑖̉
💞𝐕𝐮𝐢 𝐓𝐮̛𝐨̛𝐢 – 𝐀𝐧 𝐋𝐚̀𝐧𝐡 – 𝐇𝐚̣𝐧𝐡 𝐏𝐡𝐮́𝐜💞

Tb Le 2.9

☘️ 𝑪𝒕𝒚 𝑮𝒊𝒂̉𝒊 𝑷𝒉𝒂́𝒑 𝑪𝒐̂𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒉𝒆̣̂ 𝑸𝒖𝒚̀𝒏𝒉 𝑵𝒉𝒖̛ 🍀
📬 info@giaiphapquynhnhu.com

Trả lời